takaki miyamoto glass & other works

IMG_4833.JPG

 HARMONY 15th SCANTIPS Exhibition
2017 "T-Art Gallery" ShinagawaTokyo

IMG_4827.JPG

 HARMONY 15th SCANTIPS Exhibition
2017 "T-Art Gallery" ShinagawaTokyo

IMG_4851.jpg

HARMONY 15th SCANTIPS Exhibition
2017 "T-Art Gallery" ShinagawaTokyo

IMG_4854.jpg

HARMONY 15th SCANTIPS Exhibition
2017 "T-Art Gallery" ShinagawaTokyo

IMG_4856.jpg

HARMONY 15th SCANTIPS Exhibition
2017 "T-Art Gallery" ShinagawaTokyo

IMG_4873.jpg

HARMONY 15th SCANTIPS Exhibition
2017 "T-Art Gallery" ShinagawaTokyo